Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR ANVÄNDARE AV RÄTT NU

Version 2019-02-01

1. SÅ FUNGERAR RÄTT NU
1.1 Rätt Nu är ett aktiebolag med organisationsnummer 559173-5096 (“Rätt Nu”) som tillhandahåller en digital tolknings/översättningstjänst (“Tjänsten”) där privatpersoner kan få hjälp med att få information om vad beslut eller andra dokument från de allmänna svenska domstolarna, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten betyder. Rätt Nu är en privat aktör som värnar om allas likhet inför lagen.

1.2 En grundläggande förutsättning för att kunna använda Tjänsten är att du godkänner dessa användarvillkor (”Villkoren”). Du måste läsa och godkänna Villkoren innan du använder Tjänsten.

1.3 Kommunikation med Rätt Nu sker via e-post till adressen info@rattnu samt via WhatsApp. Mer information om hur du ska använda Tjänsten hittar du på sidan www.rattnu.se

1.4 Som användare av Tjänsten får du enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med Villkoren. Du får alltså inte använda Tjänsten för kommersiellt bruk genom att t.ex. sälja vidare den hjälp Rätt Nu erbjuder.

2. VILKA BESLUT OCH HANDLINGAR KAN DU FÅ HJÄLP MED?
2.1 Tjänsten hjälper dig att förstå beslut och andra handlingar från de allmänna svenska domstolarna – tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen -, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Dessa beslut och handlingar kallar Rätt Nu i fortsättningen för (”Beslut).

2.2 Rätt Nu kan inte hjälpa dig med beslut eller andra dokument som meddelas av andra svenska myndigheter än de som räknas upp i punkt 2.1 ovan, som t.ex. Skattemyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan eller Trafikverket.

2.3 Tjänsten hjälper dig med följande.
• Vad Beslutet betyder.
• Vad Beslutet innebär för dig.
• Vilka rättigheter – och ibland också skyldigheter – som du har i och med det som myndigheten har skrivit till dig.

2.4 Rätt Nu kommer att försöka hjälpa dig så fort det är möjligt, i de flesta fall kommer Rätt Nu att återkomma till dig inom 1-2 dagar. Om Rätt Nu skulle ha mycket att göra så kommer Rätt Nu att meddela dig när du kommer att få hjälp av Rätt Nu. Meddelanden till dig sker till den e-post som du har angett att du vill bli kontaktad på.

3. BETALNING
Att använda Tjänsten kostar 200 kr per Beslut. Efter det att Rätt Nu har kontaktat dig på WhatsApp och hjälpt dig med ditt Beslut betalar du, via swish, 200 kr per Beslut som du har fått hjälp med. Om Rätt Nu av någon anledning inte kan hjälpa dig behöver Du inte betala något. Är du under 18 år eller över 65 år behöver du inte heller betala för Tjänsten.

4. ANSVAR FÖR TJÄNSTEN
4.1 Innehållet i Tjänsten tillgängliggörs ”as is” och Rätt Nu ansvarar inte för att innehållet är korrekt eller fullständigt. Det betyder bland annat att Rätt Nu inte tar ansvar för eventuella driftstörningar eller buggar i Tjänsten. Rätt Nu arbetar ständigt med att förbättra såväl funktionalitet som innehåll och förändringar kan därför ske löpande.

4.2 Det är viktigt att du som använder Tjänsten är medveten om att Rätt Nu inte tar något ansvar för innehållet i de Beslut som du visar för Rätt Nu. Rätt Nu tar inte heller något juridiskt ansvar för att biträda dig i kontakterna med de myndigheter och domstolar som meddelar Besluten. Rätt Nu har alltså endast ett ansvar för att förklara/tolka/översätta vad Besluten innebär. Om du önskar hjälp att gå vidare med ett visst Beslut, t.ex. lämna in ett överklagande så kan Rätt Nu lämna information om lämpliga advokater eller andra juridiska rådgivare. Rätt Nu tar dock inget ansvar för deras rådgivning utan det är en fråga som regleras mellan dig och den juridiska rådgivare som du väljer.

4.3 Som användare av Tjänsten har du ingen rätt att kräva Rätt Nu på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Beslut eller den hjälp som Rätt Nu bistår med som exempelvis felaktig information eller sena svar.

5.PERSONUPPGIFTER M.M.
Rätt Nu är personuppgiftsansvarig och förvaltar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Rätt Nu behöver dina kontaktuppgifter för att du ska kunna få hjälp med att tolka Beslut som du skickar/visar för Rätt Nu. Den lagliga grunden för Rätt Nu:s behandling av dina personuppgifter är att Rätt Nu behöver dem för att kunna uppfylla Rätt Nu:s åtaganden mot dig.
Rätt Nu sparar inte de Beslut som du skickar till Rätt Nu längre än 30 dagar och Rätt Nu sprider dem inte till utomstående om du inte särskilt begär detta. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter under integritetspolicyn här: www.rattnu.se
6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Tjänsten innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) eller kopiera hela eller delar av Tjänsten till allmänheten eller på annat sätt använda Tjänsten för kommersiellt bruk.

7. TILLÄMPLIG LAG – TVIST
Tvist i anledning av Villkoren ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Användaren har, i egenskap av konsument, rätt att hänskjuta tvisten till den domstol där Användaren har sin hemvist. Användaren kan också välja att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten (www.arn.se).

8. KONTAKT OCH SUPPORT
Rätt Nu, Ivan Oljelunds Gränd 1, 112 69 Stockholm och info@rattnu.se